Boj

img096-009
Photo: Nadia Sarwar

Bojan, New York, 2016