Kseniya

GreyEtc_Kseniya_DRX_4573-003
GreyEtc_Kseniya_DRX_4714-004
GreyEtc_Kseniya_DRX_4596-003

Photos: GreyEtc.
Hair/ Makeup: Janessa Pare
Model Kseniya Sainy

The last story we shot in 2014 <insert appropriate emoji>  #canwestartpostinglikeinstagramyet